pracownicze.com.pl

Co powinieneś wiedzieć zanim zatrudnisz imigrantów?

Drogi przedsiębiorco, jeśli myślisz o zatrudnianiu imigrantów, musisz wiedzieć kilka bardzo istotnych rzeczy. Jednak nie są to sprawy nie do przeskoczenia, bo zainteresowanie pracownikami z innych Państw w polskich firmach stale rośnie.

Kto może wykonywać pracę na obszarze naszego kraju bez zezwolenia na pracę?

Bez żadnych zezwoleń na pracę w Polsce mogą być zatrudnione osoby z:
- Unii Europejskiej,
- Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Norwegii i Liechtensteinu),
- Szwajcarii
- państw, ze względu na umowę zawartą z Unią lub państwami, będącymi jej członkami, mają prawo do swobody przepływu osób.

Powyższe zasady odnoszą się także do rodzin tych osób.

Osoby, które nie posiadają obywatelstwa państw wyżej uwzględnionych, muszą posiadać odpowiedni dokument lub status, które przyzwalają na legalną pracę w granicach Polski. Dokumenty takie to:

- Karta Polaka – opisująca przynależność do narodu polskiego, ale bez posiadania obywatelstwa. Pozwala ona na zatrudnienie w naszym państwie bez dodatkowych zezwoleń.
- Karta pobytu – potwierdza tożsamość cudzoziemca i daje możliwość przekraczania granicy bez wizy. Pozwala na zatrudnienie.
- Pobyt tolerowany – status nadawany, gdy niemożliwy jest powrót do kraju rodzinnego, bo byłby on niebezpieczny.
- Status uchodźcy – nadawany w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona przyczyna tego, że cudzoziemiec nie może lub nie chce korzystać z ochrony rodzimego kraju. Nadawany jest on także dzieciom uchodźcy urodzonym w Polsce.
- Ochrona uzupełniająca – nadawana tym, którzy nie kwalifikują się do otrzymania statusu uchodźcy, a nie mogą wrócić do swojego kraju z uwagi na na zagrożenie.
- Azyl – status udzielany jako niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i znajdujący się w interesie naszego państwa. Wraz z nim osoby zyskują pozwolenie na osiedlenie.
- Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – uzyskiwane przez cudzoziemca, jeśli celem jego pobytu w Polsce jest praca. Wymaga ono spełnienia określonych warunków.
- Wizy i inne dokumenty pobytowe - wydane przez inne państwa strefy Schengen, uprawniające do zatrudnienia w Polsce.

Jak zatrudnić imigranta zwolnionego z posiadania zezwolenia na pracę?

Zezwolenie na pracę nie jest oczekiwane od cudzoziemców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, ponieważ mogą oni w Polsce pracować bez zezwolenia do 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Istnieje procedura zatrudnienia tej grupy osób, korzystając z której pracodawca musi spełnić kilka warunków:
- Wykonać tzw. test lokalnego rynku pracy, czyli opublikować ofertę pracy w miejscowym PUP na stanowisko, na które nie będzie chętnych Polaków.
- Zawrzeć umowę o pracę w formie pisemnej z cudzoziemcem.
- Powiadomić urząd pracy o zatrudnieniu.

Jak zatrudnić cudzoziemca, niezwolnionego z posiadania zezwolenia na pracę?

Jeśli imigrant nie jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę w naszym kraju, a chce być tutaj zatrudniony, musi posiadać on zezwolenie. O taki dokument do wojewody występuje pracodawca. Jeśli chodzi o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, leży to w gestii cudzoziemca, przebywającego legalnie na obszarze Rzeczpospolitej. O zezwolenie na pracę sezonową (od 1 stycznia 2018 r.), występuje do starosty (powiatowego urzędu pracy) pracodawca.

Pozwolenie typu A dotyczy imigranta, który wykonuje pracę w naszym kraju na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, posiadającym siedzibę/miejsce zamieszkania w Polsce. Zezwolenia typu B, C, D, E odnoszą się do cudzoziemców pracujących w zarządach spółek lub posiadających status podmiotu zagranicznego u pracodawców.

Każde zezwolenie obejmuje konkretne stanowisko pracy. Jeżeli dojdzie do jego zmiany, trzeba wystąpić o nowy dokument.

Dokumenty, które należy złożyć u wojewody, to:
- formularz wniosku,
załączniki, a wśród nich:
- kopie wszystkich stron dokumentu podróży cudzoziemca,
- informacje od starosty o braku możliwości zaspokojenie potrzeb kadrowych pracodawcy na podstawie rejestru bezrobotnych, bądź - braku rezultatu rekrutacji prowadzonej uprzednio przez pracodawcę.

Oczywiście, istnieją wyjątki, które zwalniają ze składania tego dokumentu, co warunkowane jest rodzajem zawodu i pochodzenie pracownika.

Zezwolenie na pracę ma swoją czasową ważność, nie dłuższą niż 3 lata. Wydanie pozwolenia to koszt 50 - 200 zł. Rozpatrywanie wniosku trwa 1 - 2 miesięcy. Niestety bywa tak, że czas ten się wydłuża. Na stronach internetowych urzędów wojewódzkich zamieszczane są szczegółowe i aktualne informacje nt. składania wniosków.

Zezwolenie na pracę sezonową

Jest to nowy typ pozwolenia na pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. Przepis ten dotyczy stanowisk przy uprawach roślin i hodowli zwierząt, związanych z gastronomią i turystyką. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie to wydawane jest przez starostę, przy uwzględnieniu ulokowania siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jeśli chodzi o osoby pochodzące z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy procedura jest częściowo uproszczona.

Należy pamiętać o tym, że procedura uzyskania zezwolenia różni się ze względu na to, czy cudzoziemiec znajduje się w granicach czy za granicą naszego kraju. Koszt wydania dokumentu w tym przypadku to 30 zł. Informacji dodatkowych, konkretyzujących tryb składania wniosków należy szukać na stronach internetowych urzędów pracy w powiatach.

Jakie typy umów można zawrzeć z imigrantem?

Z cudzoziemcami możesz podpisać umowy analogiczne do tych, jakie zawarłbyś z Polakiem:
- umowę na okres próbny (w tym umowę na zastępstwo),
- umowę o pracę nakładczą,
- umowę o pomocy przy zbiorach,
- umowę o dzieło,
- umowę zlecenie,
- umowę na czas określony,
- umowę na czas nieokreślony.

Każda umowa o pracę, zawiązana z obcokrajowcem, wymaga zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma przeciwwskazań do zatrudnienia osób spoza Polski, kiedy jesteś osobą fizyczną, posiadasz firmę z siedzibą lub oddziałem na terenie naszego państwa, masz fundację, zakład, czy inną formę zorganizowanej działalności. Jedyne mankamenty to spełnienie określonych warunków, które mogą być różne w zależności od pracy, obywatelstwa, sytuacji zawodowej, rodzinnej i społecznej imigranta, którego pragniesz zatrudnić.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ

48 669-670-970
48 502-312-129
48 695-781-861 - serwis

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek 8:00 - 22:00
sobota, niedziela 10:00 - 18:00